فایل های دسته بندی کتابداری - صفحه 1

پروپزال کتابداری - میزان کاربست مولفه های سازمان یادهنده توسط مدیران در کتابخانه های مرکزی دانشگاه

دانلود نمونه پروپزال کارشناسی ارشد رشته کتابداری - میزان کاربست مولفه های سازمان یادهنده توسط مدیران در کتابخانه های مرکزی دانشگاه های دولتی در شهر تهران بر اساس نظریه تیچی

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل